Nhà Xuất Bản Trẻ

Năm năm sau ngày đất nước thống nhất, phong trào thanh thiếu nhi thành phố đã có những bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, công việc giáo dục thanh thiếu nhi cần thêm nhiều tài liệu thiết thực, bổ ích, phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương trong tình hình mới, được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Thành ủy, một số cán bộ Đoàn tâm huyết với việc giáo dục thanh thiếu nhi qua các xuất bản phẩm của Thành đoàn được phân công chuẩn bị lực lượng để thành lập một NXB, trước mắt là in sách phục vụ cho phong trào thiếu nhi thành phố. Trên tinh thần đó, ngày 24-3-1981 UBND TP HCM đã ký quyết định thành lập Nhà xuất bản Măng Non trực thuộc Thành đoàn TP.HCM.